КЗО "Магдалинівський навчально - реабілітіційний центр" ДОР"

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Інформатика

Мета і завдання навчального курсу «Інформатика»

Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння учнями практичними навичками користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для розв‘язування життєвих та навчальних завдань.

Формування ІКТ-комптентності учнів – один із пріоритетних напрямів розвитку сучасної загальної освіти.

Програма «Інформатика» для 5–9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Курс «Інформатика» є курсом, який враховує особливість дітей що навчаються в реабілітаційному центрі, передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі,  та носить світоглядний характер.  

Метою курсу «Інформатика» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основними завданнями курсу «Інформатика» є формування в учнів:

-      уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

-      навичоки знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;

-      алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

-      базових уявлень та навичок роботи  з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів реабілітаційного центру, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню як предметних так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. Інформаційно-комунікаційні технології  розглядаються в курсів  як об’єкт, так і як засіб навчання.

Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу

Вивчення курсу «Інформатика» сприяє формуванню і розвитку в учнів ключових компетентностей, серед яких можна виділити ІКТ-компетентність, та «уміння вчитися», як здатність до самоорганізації в навчальній діяльності. 

ІКТ-компетентність, як ключова, передбачає впевнене та критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування.

ІКТ-компетентність  для даного курсу є одночасно і  предметною. 

У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо  використання ІКТ.

Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках:

-      здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для  розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням;

-      готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та  алгоритмів  виконання завдань;

-      здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань;

-      вміння безпечно працювати з комунікаційними системами.

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими  вміннями учнів:

Технологічні: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора; працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків; працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; створює прості презентації на 3-5 слайдів на підтримку власної проектної діяльності.

Телекомунікаційні: одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку.

Алгоритмічні: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо); аналізує текст задачі. 

У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу «Інформатика»  учні мають виявляти такі показники вміння вчитися:

-      розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

-      відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, творчих);

-      генерувати  різні способи розв’язування задачі, проблеми;

-      актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати її;

-      аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками;

-      співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Структура навчальної програми

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями: комп’ютер та його складові, інформація та інформаційні процеси, використання інформаційних технологій, алгоритми і виконавці, комунікаційні технології.

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Концентричність передбачає повернення до подання та опрацювання інформаційних даних (текстових, графічних, числових) за допомогою різних програмних середовищ. Лінійність має за мету ознайомити учнів на пропедевтичному етапі вивчення базового курсу "Інформатика" з простими редакторами тексту, графіки, презентацій. Поняття інформаційних процесів та їх використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється в кожному класі. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

Програмою встановлена послідовність тем курсу, яка дозволяє при вивченні кожного з розділів використовувати знання і вміння, набуті при вивченні попередніх розділів.

Наприкінці кожного навчального року, а також на початку передбачені години для повторення і систематизації набутих знань.

Характеристика змісту навчання

Завданням змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси» є ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація, дані. Поняття повідомлення, інформація та дані учні мають розуміти на інтуїтивному рівні, вміти наводити приклади повідомлень, розуміти, що повідомлення передають інформацію - відомості про предмети, живі істоти і явища оточуючого світу. При ознайомленні учнів з інформаційними процесами спочатку пропонується розглянути ті, що зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім – інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера. Розуміння інформаційних процесів має відбуватися також на інтуїтивному рівні, не доцільно вимагати від учнів точних означень всіх теоретичних понять, які розглядаються при вивченні змісту цієї лінії. Учні мають ознайомитися з ними на рівні розуміння, яке може полягати у наведенні ними відповідних прикладів з свого життя та навколишнього світу. Важливо, щоб учні мали уявлення про те, що людина постійно зустрічається у житті з кожним із зазначених інформаційних процесів і може при цьому використовувати комп’ютер  чи інші пристрої для роботи з повідомленнями та даними. Змістова лінія  допомагатиме формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням прикладах, роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних та технічних системах.

У рамках цієї змістової лінії розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Учні мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей,  впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Учні повинні розуміти, що будь-яка операція над об’єктом полягає в зміненні значення однієї з його властивостей або значень групи його властивостей. При цьому доцільно знайомити учнів як з конкретними об’єктами та їх образами, так із відповідними абстрактними поняттями. Учні мають розглядати складні об’єкти як набір більш простих, кожен з яких виконує свою роль для функціонування об’єкта в цілому, розглядати вплив змін в одній із складових на цілу систему. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів.

Завданням змістової лінії «Комп’ютер та його складові» є початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства. Спочатку пропонується продемонструвати учням основні складові комп’ютера, такі як системний блок, клавіатура і миша, монітор і принтер, повідомити про їх призначення, виробити навички використання миші і клавіатури за допомогою програм-тренажерів та розвиваючих програм. На другому етапі передбачається оглядове ознайомлення учнів з пам’яттю і процесором, як пристроями, що забезпечують зберігання і опрацювання даних, тобто реалізацію інформаційних процесів з використанням комп’ютера. На наступних етапах, працюючи з різними програмами, учні закріплюють знання про складові комп’ютера та розширюють уявлення про галузі його застосування для опрацювання інформаційних даних.  Також важливо навчити дітей правильно та швидко вводити літери, цифри і розділові знаки з клавіатури, а на кінець  курсу учні мають досягти певної швидкості у клавіатурному введенні даних. Для цього необхідно передбачити систематичну роботу учнів з  клавіатурним тренажером, розвиваючими та навчальними програмами при організації практичної складової уроку.

Об’єктний підхід має пронизувати  навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.

Завданням змістової лінії «Використання інформаційних технологій» є початкове ознайомлення учнів з графічним редактором, редактором комп’ютерних презентацій, текстовим редактором та формування навичок створювати та редагувати різноманітні об’єкти, здійснювати над ними типові операції по зміні значень властивостей. Передбачається, що учні матимуть змогу працювати в спеціально створених для навчання дітей графічних та текстових редакторах, які не вимагатимуть від них ознайомлення із складним багатофункціональним інтерфейсом. У ході реалізації цієї змістової лінії учні мають навчитися створювати і редагувати найпростіші графічні зображення, невеликі комп’ютерні презентації (3-5 слайдів), зокрема фотоальбоми, невеликі текстові документи (до 10 рядків) з прозовим і віршованим текстом, із вставленими графічними зображеннями, вміти виділяти фрагменти тексту, виконувати елементарні дії з редагування і форматування виділених фрагментів. Опанування першими навичками роботи із текстовими фрагментами, редагування і форматування тексту учні передбачається в середовищі графічного редактора та редактора комп’ютерних презентацій, а не в звичному текстовому редакторі, оскільки робота з зображеннями та презентаціями є більш цікавою для учнів цієї вікової групи, ніж робота із звичайними текстами. Сформовані елементарні навички створення презентацій дозволить вже на перших кроках опанування вмістом курсу створювати презентації до навчальних проектів, подавати результати своєї навчальної діяльності з інших навчальних предметів.

Завданням змістової лінії «Комунікаційні технології» є початкове ознайомлення учнів з поняттям комп’ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямами їх використання в житті людини. Основну увагу при реалізації цієї змістової лінії приділено набуттю учнями початкових практичних навичок використання глобальної мережі Інтернет для пошуку необхідних текстових даних і зображень, їх перегляду і збереження, виконання інтерактивних завдань он-лайн в підтримку навчальних предметів, електронного листування при дотриманні вимог безпечної роботи дітей в Інтернеті. З пошуком даних в Інтернеті пропонується знайомити учнів на прикладі пошуку  графічних зображень та наступного їх збереження з метою подальшого їх опрацювання за допомогою графічного редактора та редактора комп’ютерних презентацій. Пошук текстових повідомлень доцільно використовувати для ознайомлення з їх вмістом, а також для  копіювання фрагментів тексту у презентації та текстові документи. Важливо щоб учні зрозуміли на інтуїтивному рівні головні особливості роботи з інформаційними джерелами та почали використовувати відповідні навички та знання при вивченні інших навчальних предметів. І навпаки, необхідно підбирати зміст прикладів та вправ, що використовуватимуться на уроках курсу «Інформатика», який відображатиме зміст навчання учнів з математики, мов та інших навчальних предметів. Важливим є задоволення пізнавальних інтересів учнів, підтримка їх творчої ініціативи та прагнення до освоєння нових комунікаційних технологій, що створюватиме відчуття доступності в постійному оновленні своїх компетентностей.

Однією з важливих складових програми є інтегративні навчальні проекти, при виконанні яких відбувається закріплення, поглиблення та активне засвоєння матеріалів курсу. Передбачено, що учні мають здійснювати вибір із запропонованих життєвих ситуацій (тем), придумувати свою тематику життєвих ситуацій; планувати та коригувати план дослідження; виявляти готовність відкрито висловлювати та відстоювати свої думки; вчитись слухати та чути партнера, з повагою визнавати право кожного на власну точку зору; навчитись презентувати результат індивідуального чи колективного дослідження.

Розробки уроків 

План-конспект уроку з інформатики

Тема: Основні та додаткові компоненти комп’ютера.

Мета:

          навчальна- ознайомити учнів з основними та додатковими              

                               компонентами комп’ютера,  їх будовою, правилами  

                               користування ними;

         розвиваюча-формування умінь порівнювати предмети, виділяти подібні 

                               та відмінні їх властивості; розвивати логічне мислення,

                               увагу, пам’ять;

        виховуюча-виховувати почуття необхідності навчатися, поваги до

                            близьких, бережливе ставлення до класного інвентарю.

 

Обладнання: інтерактивна дошка (план роботи, презентація, лабіринт), системний блок, монітор, мишка, клавіатура, навушники, принтер, сканер, смайлики.

Клас: 6

 

Хід уроку.

 

1.Організаційний момент.

Перевірка готовності учнів до уроку. Контроль речей на партах. Зосередження уваги.

Привітання.

       Діти. Сьогодні на уроці ми повинні плідно попрацювати, згадати матеріал, що проходили і вивчити нову тему. Тож для початку давайте поміркуємо. За кожну вірну відповідь учень отримує смайлик, які в кінці уроку ми порахуємо і той хто матиме більше смайликів той матиме більший бал за урок.

 

 

 

Давайте послухаємо життєві історії деяких учнів і поміркуємо, що вони не вірно роблять. Увага на екран.

1.     Хвалькуватий учень вирішив продемонструвати глибокі пізнання своїй однокласниці, почав від'єднувати монітор від несправного комп'ютера.

  Чи порушив він правила техніки безпеки? Якщо так, то які?

2.     Учень 7го класу працюючи за комп’ютером не звернув уваги, як сплинув час. Без відриву він працював вже більше 30 хвилин. Що порушив учень? Протягом якого часу без перерви дозволяється працювати учням за комп’ютером?

3.     Дуже старанна учениця, виконуючи на комп'ютері завдання, присунулась надто близько до екрана монітора.

Чи порушила вона правила техніки безпеки? Якщо так, то які?

4.     Перед уроком інформатики в учнів 5-го класу була фізкультура. Діти принесли з собою на урок інформатики спортивну форму і лижі.

Які правила техніки безпеки вони порушили?

5.     Новий учень прибув до 7го класу. На першому уроці інформатики він відразу сів за комп”ютер і розпочав ним користуватися мотивуючи це тим що він має комп’ютер вдома і добре ним вміє користуватися.  

      Що порушив учень? З чим він повинен ознайомитися в першу чергу?

 

Добре, всі молодці! Але щоб працювати далі давайте повторимо, що ми з вами вивчили на попередніх уроках.

 

2.Актуалізація опорних знань.

 

1. Правила включення ПК.

2. Можливості комп’ютера.

3. Які існують комп”ютери? Чим вони відрізняються?

4. Де застосовуються комп’ютери? Яка їх роль?

5. Що таке інформаційні процеси?

6.За допомогою якого приладу можливе користування комп’ютером після того як нестало електронапруги.

7. Які існують зовнішні запам’ятовуючі пристрої? Перерахуйте їх.

8. Що виконує програма «Блокнот», «Пайнт», «Калькулятор».

 

3.Виклад нового матеріалу.

 

Діти! Ви вже багато раз бачили комп’ютер, і кожного разу побачивши лише монітор говорили що це комп’ютер. Але це невірно тому, що комп’ютер — це насправді система з багатьох складових, які працюють разом, вони виконують певну функцію і не можуть повноцінно працювати в разі відсутності однієї із них, особливо якщо це стосується основних компонентів комп’ютера.

Щоб дізнатися з чого складається комп’ютер давайте розглянемо тему уроку «Основні та додаткові компоненти комп’ютера» Тому відкриваємо зошити і записуємо число, класна робота, і нашу тему: “Основні та додаткові компоненти комп’ютера ” і наш план роботи.

 

 

План уроку

1. Що таке комп’ютер.

2. Основні компоненти комп’ютера.

3. Додаткові компоненти комп’ютера.

 

В нас сьогодні нова і велика тема. Тому для кращої роботи давайте зробимо розминку.

 

4.Фізкультхвилинка.

Увага на екран. Будь ласка повторюйте за діями героя який завітав до нас на урок. (шаг на місці, потягання, наклони головою, розминка очей вправо вліво, покліпати, зажмурення очей).

 

Добре розімнулись і повертаємось до нашої теми.

1.     Комп’ютер це цифрова обчислювальна машина, здатна виконувати команди, яка складається з багатьох складових, які працюють разом.

 

2.      

·        Основні компоненти комп’ютера – це складові частини, в разі відсутності хоча б однією з них, використання комп’ютера буде неможливе.

До них відносяться Системний блок, Монітор, мишка та клавіатура.

Давайте ж з”ясуємо яку ж важливу роль грає кожний з них:

 

·        Системний блок це самий головний блок комп’ютера, його мозок, в якому відбувається обробка інформації. До нього підключаються всі інші блоки. У системному блоці знаходяться основні електронні компоненти комп'ютера.

·         Монітор це пристрій виведення інформації на екран у формі, доступній користувачеві. Монітори бувають рідкокристалічні та трубчасті (демонстрація на єкрані).

·        Клавіатура — це пристрій введення інформації, сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій. Має 101стандартні клавіші.

·        Комп’ютерна мишка - це механічний пристрій , який перетворює рух по поверхні в рухи курсора на екрані комп’ютера. Бувають лазерні та шарикові (демонстрація на єкрані).

 

Демонстрація будови комп’ютера.

 

3.

Також існують додаткові компоненти комп’ютера, в разі відсутності яких комп’ютер може працювати. Вони виконують його додаткові можливості. Так наприклад:

Принтер – друкування документів, зображення. Бувають лазерні та струйні.

Колонки, навушники – вивід звуку з комп’ютера.

Модем – підключення до інтернету.

Мультимедійна дошка – вивід зображення на екран.

 

Правила догляду за комп’ютером:

Кожен хоче, щоб його речі прослужили йому якомога довший термін. Але без правильного і ретельного догляду за різними предметами час їх експлуатації значно знижується. Це повною мірою стосується і комп'ютерних моніторів, тому хочу дати кілька простих рекомендацій, які допоможуть зробити їх термін служби максимально тривалим.

          При догляді за монітором, його екран ні в якому разі не можна протирати спиртовмісними рідинами, ацетоном, мити пральним порошком або засобами для миття вікон.

     Екрани практично всіх сучасних моніторів покриті спеціальними антивідблисків покриттями, які, якщо їх обробляти спиртовмісними рідинами, можуть отримати велику кількість мікроскопічних тріщин. Якщо ж обробляти екран водою, яка містить пральний порошок або соду, на ньому можуть з'явитися навіть видимі неозброєним оком подряпини, наявність яких з часом обов'язково позначиться на якості зображення.

   Для догляду за екраном монітора краще всього придбати спеціальні серветки, вони можуть бути сухими безворсовими, або ж зі спеціальним наповнювачем. Ці кошти можна купити практично в будь-якому комп'ютерному магазині.

    Є певні вимоги і до місця розташування монітора. Не слід його розміщувати біля джерел тепла і батарей опалення, так як це неминуче позначиться на його роботі.
Вентиляційні отвори в корпусі монітора і системного блоку комп’ютера повинні бути завжди відкриті. До всіх вузлів повинен бути забезпечений доступ, з метою вільної циркуляції повітря.

     Намагайтеся якомога менше торкатися до дисплея брудними руками та іншими предметами, оскільки жирні плями досить важко видалити, навіть використовуючи спеціальні засоби.

Слід пам’ятати, що при інтенсивній експлуатації, в корпусі системного блоку і на поверхні внутрішніх компонентів, накопичується значна кількість пилу. Це призводить до накопичення електрічного заряду з подальшим пробоєм електронних елементів і виходом з ладу комп’ютера. Тому абсолютно необхідно, хоча б, не менше одного разу на рік, провести профілактичну чистку від пилу внутрішніх компонентів системного блоку з повним розбиранням. 

 

 

Так. Добре положили ручки і зошити на край парти. Давайте пригадаємо, що ми робили сьогодні на уроці.

 

 

5.Закріплення нового матеріалу.

 

Вивід на дошку лабіринту де учні пройшовши його попадають до певного компонента комп’ютера і дають відповідь, що зображено на малюнку та які його функції. До яких компонентів відноситься (основних чи додаткових). 

 

6.Підсумки уроку.

 

Цікаві факти.

 

 Перший в світі комп’ютер, названий Z1, був винайдений в 1936 році. Його наступний винахід, Z2 був закінчений у 1939 і був першим повністю функціонуючим електромеханічним комп’ютером.

Перша комп’ютерна миша була винайдена приблизно в 1964 році і була зроблена з дерева.

Середній користувач комп’ютера блимає 7 разів на хвилину, це менше звичайної норми в три рази.

У сучасного персонального комп’ютера в десять разів більше потужності, ніж свого часу було потрібно, щоб запустити і посадити людину на Місяць.

Перший принтер був розроблений в 1964 році. Він використовувався в годиниках марки «Сейко» для постійної роздруківки точного часу.

 

Виставлення оцінок за урок.

Домашнє завдання – конспект в зошиті.